RasmusDigital.cz

Zásady ochrany osobních údajů

Oznámení o ochraně osobních údajů

Poslední aktualizace: 10/02/2023

Toto oznámení o ochraně osobních údajů zveřejňuje postupy ochrany osobních údajů pro www.rasmusdigital.cz. Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje výhradně na informace shromážděné na těchto webových stránkách. Informuje vás o následujících skutečnostech:

 1. Jaké osobní údaje jsou od vás prostřednictvím těchto webových stránek shromažďovány, jak jsou používány a s kým mohou být sdíleny.
 2. Bezpečnostní postupy zavedené za účelem ochrany před zneužitím vašich informací.
 3. Jak můžete opravit případné nepřesnosti v těchto informacích.

Shromažďování, používání a sdílení informací

Jsme výhradními vlastníky informací shromážděných prostřednictvím těchto stránek. Máme přístup pouze k informacím, které nám dobrovolně poskytnete prostřednictvím e-mailu, formuláře nebo jiného přímého kontaktu s vámi. Tyto informace nikomu neprodáváme ani nepronajímáme.

Vaše informace použijeme k tomu, abychom vám odpověděli ohledně důvodu, proč jste nás kontaktovali. Vaše informace nebudeme sdílet s žádnou třetí stranou mimo naši organizaci, kromě případů, kdy je to nezbytné pro splnění vašeho požadavku.

Pokud nás o to nepožádáte, můžeme vás v budoucnu kontaktovat e-mailem, abychom vás informovali o speciálních nabídkách, nových produktech nebo službách nebo o změnách těchto zásad ochrany osobních údajů.

Cookies

Naše stránky mohou generovat určité druhy neidentifikovatelných údajů o používání stránek, například počet zobrazených stránek a návštěvníků našich stránek. Tyto informace se používají pouze pro interní účely. Tyto statistiky neobsahují žádné osobní údaje a nelze je použít ke shromažďování takových informací.

Naše stránky mohou používat „soubory cookie“, které vám pomohou přizpůsobit vaše online prostředí. Soubor cookie je textový soubor, který server webové stránky umístí na váš pevný disk. Soubory cookie nelze použít ke spouštění programů nebo k přenosu virů do vašeho počítače. Soubory cookie jsou vám jedinečně přiřazeny a mohou být čteny pouze webovým serverem v doméně, která vám soubor cookie vydala. Soubory cookie můžete přijmout nebo odmítnout. Pokud se rozhodnete soubory cookie odmítnout, je možné, že nebudete moci plně využívat interaktivní funkce služeb poskytovatele nebo webových stránek, které navštívíte.

Podrobnější informace o souborech cookie a možnost spravovat váš souhlas naleznete na rasmusdigital.cz/cookies.

Odkazy na jiné webové stránky

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky. Vezměte prosím na vědomí, že nejsme zodpovědní za obsah nebo soukromí těchto jiných stránek. Doporučujeme našim uživatelům, aby si přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů na všech dalších stránkách, které navštíví a které shromažďují osobní údaje.

Váš přístup k informacím a kontrola nad nimi

Kdykoli se můžete odhlásit od jakýchkoli budoucích kontaktů od nás. Můžete tak učinit tak, že nás kontaktujete prostřednictvím e-mailové adresy nebo telefonního čísla uvedeného na našich webových stránkách:

 • Podívejte se, jaké údaje o vás máme, pokud nějaké máme.
 • Změňte/opravte údaje, které o vás máme.
 • Smažte jakékoliv údaje, které o vás máme.
 • Vzneste jakékoli obavy ohledně našeho používání vašich údajů.

Zabezpečení

Přijímáme opatření na ochranu vašich informací. Pokud prostřednictvím webových stránek odešlete citlivé informace, jsou vaše údaje chráněny online i offline.

Všude tam, kde shromažďujeme citlivé informace (například údaje o kreditních kartách), jsou tyto informace šifrovány a předávány nám zabezpečeným způsobem. To si můžete ověřit tak, že v adresním řádku vyhledáte ikonu zámku nebo na začátku adresy stránky vyhledáte „https“.

Přestože k ochraně citlivých informací přenášených online používáme šifrování, chráníme vaše informace také offline. Přístup k osobním údajům mají pouze zaměstnanci, kteří potřebují informace k výkonu konkrétní práce (například fakturace nebo zákaznický servis). Počítače/servery, na kterých ukládáme osobní údaje, jsou uchovávány v zabezpečeném prostředí.

Pokud máte pocit, že tyto zásady ochrany osobních údajů nedodržujeme, neprodleně nás kontaktujte.

Podmínky a ustanovení

Poslední aktualizace: 10/02/2023

Úvodní informace.

Tyto Standardní podmínky používání webových stránek (dále jen „Podmínky“ nebo „Standardní podmínky používání webových stránek“), které jsou obsaženy na této webové stránce, upravují používání těchto webových stránek, včetně všech stránek v rámci těchto webových stránek (dále společně označovaných jako „webové stránky“). Tyto podmínky se v plném rozsahu vztahují na vaše používání této webové stránky a používáním této webové stránky výslovně přijímáte všechny podmínky zde obsažené v plném rozsahu. Tuto webovou stránku nesmíte používat, pokud máte k některým z těchto standardních podmínek výhrady.

Tyto webové stránky nejsou určeny pro nezletilé osoby (definované jako osoby, které nedosáhly věku 18 let) a pokud jste nezletilí, nesmíte tyto Webové stránky používat.

Práva duševního vlastnictví.

Kromě obsahu, který je vaším vlastnictvím a který jste se případně rozhodli na tyto webové stránky umístit, vlastní společnost RasmusDigital a/nebo její poskytovatelé licencí podle těchto podmínek veškerá práva k duševnímu vlastnictví a materiálu obsaženému na těchto webových stránkách a všechna tato práva jsou vyhrazena, pokud není uvedeno jinak.

Je vám udělena pouze omezená licence, která podléhá omezením stanoveným v těchto Podmínkách, pro účely prohlížení materiálu obsaženého na těchto webových stránkách.

Omezení.

Výslovně se vám zakazuje:

 1. zveřejňování jakéhokoli materiálu z webových stránek v jakémkoli médiu;
 2. prodávat, poskytovat sublicence a/nebo jinak komercializovat jakýkoli materiál na webových stránkách;
 3. veřejně předvádět a/nebo ukazovat jakýkoli materiál webových stránek;
 4. používat tyto webové stránky jakýmkoli způsobem, který je nebo může být pro tyto webové stránky škodlivý;
 5. používání těchto webových stránek jakýmkoli způsobem, který ovlivňuje přístup uživatelů k těmto webovým stránkám;
 6. používání těchto webových stránek v rozporu s platnými zákony a předpisy nebo způsobem, který způsobuje nebo může způsobit škodu webovým stránkám nebo jakékoli osobě či obchodnímu subjektu;
 7. provádění jakéhokoli vytěžování dat, sběru dat, získávání dat nebo jakékoli jiné podobné činnosti v souvislosti s touto webovou stránkou nebo při jejím používání;
 8. používání této webové stránky k jakékoli reklamě nebo marketingu;

Některé oblasti těchto webových stránek jsou omezeny a společnost RasmusDigital může kdykoli dále omezit váš přístup do jakýchkoli oblastí těchto webových stránek, a to výhradně na základě vlastního uvážení. Jakékoli uživatelské jméno a heslo, které můžete mít na těchto webových stránkách, jsou důvěrné a musíte zachovávat jejich důvěrnost.

Váš obsah.

V těchto standardních podmínkách pro webové stránky se „Vaším obsahem“ rozumí jakýkoli zvuk, video, text, obrázky nebo jiný materiál, který se rozhodnete na těchto webových stránkách zobrazit. Zobrazením Vašeho obsahu udělujete společnosti RasmusDigital nevýhradní, celosvětovou, neodvolatelnou, bezplatnou a sublicencovatelnou licenci k jeho použití, reprodukci, úpravě, publikování, překladu a distribuci ve všech médiích.

Váš obsah musí být váš vlastní a nesmí porušovat práva žádné třetí strany. Společnost RasmusDigital si vyhrazuje právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu odstranit jakýkoli váš obsah z těchto webových stránek, a to bez předchozího upozornění.

Žádné záruky.

Tyto webové stránky jsou poskytovány „tak, jak jsou“, se všemi chybami a společnost RasmusDigital neposkytuje žádná výslovná ani implicitní prohlášení nebo záruky jakéhokoli druhu týkající se těchto webových stránek nebo materiálů obsažených na těchto webových stránkách. Kromě toho nic z toho, co je obsaženo na těchto webových stránkách, nelze vykládat jako poskytování konzultací nebo rad.

Omezení odpovědnosti.

Společnost RasmusDigital, ani její vedoucí pracovníci, ředitelé a zaměstnanci, Vám v žádném případě nenesou odpovědnost za cokoli, co vyplývá z Vašeho používání těchto webových stránek nebo s ním jakkoli souvisí, ať už se jedná o odpovědnost smluvní, deliktní nebo jinou, a společnost RasmusDigital, včetně jejích vedoucích pracovníků, ředitelů a zaměstnanců, nenese odpovědnost za jakoukoli nepřímou, následnou nebo zvláštní odpovědnost související s Vaším používáním těchto webových stránek.

Odškodnění.

Tímto v plném rozsahu odškodňujete společnost RasmusDigital za veškeré závazky, náklady, požadavky, žaloby, škody a výdaje (včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení), které vznikly v důsledku porušení jakéhokoli ustanovení těchto Podmínek nebo s ním jakkoli souvisejí.

Odlučitelnost.

Pokud se některé ustanovení těchto Podmínek ukáže jako nevymahatelné nebo neplatné podle platných právních předpisů, nezpůsobí tato nevymahatelnost nebo neplatnost nevymahatelnost nebo neplatnost těchto Podmínek jako celku a taková ustanovení budou vymazána, aniž by byla dotčena ostatní ustanovení těchto Podmínek.

Změna Podmínek.

Společnost RasmusDigital je oprávněna tyto podmínky kdykoli změnit, pokud to uzná za vhodné, a očekává se, že používáním těchto webových stránek budete tyto podmínky pravidelně kontrolovat, abyste se ujistili, že rozumíte všem podmínkám, kterými se používání těchto webových stránek řídí.

Zadání.

Společnost RasmusDigital je oprávněna postoupit, převést a zadat subdodavatelům svá práva a/nebo povinnosti podle těchto Podmínek bez jakéhokoli oznámení nebo souhlasu. Vy však nejste oprávněni postoupit, převést ani uzavřít subdodavatelskou smlouvu na jakákoli svá práva a/nebo povinnosti podle těchto Podmínek.

Úplná dohoda.

Tyto Podmínky, včetně všech právních upozornění a prohlášení o vyloučení odpovědnosti obsažených na těchto webových stránkách, představují úplnou dohodu mezi společností RasmusDigital a Vámi v souvislosti s Vaším používáním těchto webových stránek a nahrazují všechny předchozí dohody a ujednání týkající se těchto Podmínek.

Rozhodné právo a soudní příslušnost.

Tyto Podmínky se řídí zákony státu Česká Republika a jsou vykládány v souladu s nimi a pro řešení jakýchkoli sporů se podřizujete nevýlučné jurisdikci státních soudů nacházejících se v České Republice.

Zřeknutí se odpovědnosti

Poslední aktualizace: 10/02/2023

Informace obsažené na webových stránkách společnosti RasmusDigital slouží pouze pro obecné informační účely. Společnost RasmusDigital nenese žádnou odpovědnost za chyby nebo opomenutí v obsahu služby.

Společnost RasmusDigital v žádném případě neodpovídá za žádné zvláštní, přímé, nepřímé, následné nebo náhodné škody ani za žádné škody, ať už na základě smlouvy, nedbalosti nebo jiného deliktu, vzniklé v důsledku používání Služby nebo jejího obsahu nebo v souvislosti s nimi. Společnost RasmusDigital si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění doplňovat, odstraňovat nebo upravovat obsah Služby. Společnost RasmusDigital nezaručuje, že webové stránky neobsahují viry ani jiné škodlivé součásti.

Zřeknutí se odpovědnosti za externí odkazy

Webové stránky společnosti RasmusDigital mohou obsahovat odkazy na externí webové stránky, které nejsou poskytovány ani spravovány společností RasmusDigital, ani s ní nejsou nijak spojeny. Upozorňujeme, že společnost RasmusDigital nezaručuje přesnost, relevanci, aktuálnost ani úplnost jakýchkoli informací na těchto externích webových stránkách.